Regulamin

Regulamin Klubu Motocyklistów Politechniki Łódzkiej
z dnia 18 listopada 2009 roku

1. POSTANOWIENIA OGÓL

§1

Klub Motocyklistów Politechniki Łódzkiej, zwany dalej KMPŁ - działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328.), Regulaminu KMPŁ oraz Statutu Politechniki Łódzkiej.

§2

Dokument jest prawomocny, jeżeli znajdują się na nim pieczątka nagłówkowa i podpis jednego z członków Zarządu KMPŁ.

§3

KMPŁ posiada pieczątkę nagłówkową i pieczęć ozdobną.

§4

KMPŁ może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci podłużnej z napisem "Klub Motocyklistów Politechniki Łódzkiej" oraz skrótu KMPŁ.

§5

KMPŁ może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach i profilu działania.

2. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

Celem KMPŁ jest rozwijanie działalności sportowej, turystycznej, technicznej i wychowawczej wśród osób interesujących się motocyklami.
Działalność wychowawcza KMPŁ polega na ukierunkowaniu zainteresowań członków i sympatyków Klubu oraz osób nie zrzeszonych współpracujących z KMPŁ w stronę doskonalenia techniki jazdy na motocyklu, szerzenia kultury technicznej i zamiłowania do turystyki motocyklowej.

§7

KMPŁ realizuje swoje cele przez:
a. zrzeszanie osób interesujących się motocyklami,
b. organizowanie tematycznych imprez turystycznych i rekreacyjnych,
c. prezentacje, promocje działalności związanej z motocyklami, oraz Klubem,
d. organizację wystaw motocykli, konkursów sprawnościowych,
e. tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu pasji motocyklowej,
f. dokształcenie w zakresie techniki i technologii związanej z motocyklami,
g. wpajanie odpowiednich nawyków w celu doskonalenia bezpiecznej jazdy, oraz przeprowadzaniu kursów pierwszej pomocy,
h. prowadzenie działalności organizacyjnej KMPŁ,

§8

Podstawowymi formami realizacji działalności KMPŁ:
a. uczestnictwo w zlotach krajowych organizowanych przez inne tego typu stowarzyszenia w Polsce i zagranicą,
b. wymiana doświadczeń związanych z pasja motocyklową z analogicznymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
c. organizowanie spotkań dyskusyjnych,
d. współpraca z władzami miasta, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem pasji motocyklowej oraz z wydawnictwami i mediami,
e. organizacja walnych zebrań członków, posiedzeń Zarządu, komisji statutowych i problemowych, spotkań klubowych i towarzyskich,
f. wyróżnianie i nagradzanie osób związanych z Klubem poprzez przyznawanie im odznaczeń KMPŁ lub w inny sposób zgodny z regulaminami ustalonymi przez Zarząd KMPŁ.

3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie KMPŁ dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków honorowych,
c. sympatyków.

§10

1. Członkiem zwyczajnym KMPŁ może być każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnej, nie jest pozbawiona praw publicznych i jest studentem lub nauczycielem akademickim Politechniki Łódzkiej.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu, podjętej w oparciu o zasługi względem Klubu, zgodnie z regulaminem przyjęć zatwierdzonym przez Zarząd
3. Członkiem honorowym KMPŁ może być osoba szczególnie zasłużona dla KMPŁ.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków KMPŁ na wniosek Zarządu KMPŁ.
5. Sympatykiem może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działanie KMPŁ.

§11

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. ma bierne i czynne prawo wyborcze,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności KMPŁ,
c. nosić emblemat KMPŁ,
d. korzystać z pomocy urządzeń KMPŁ,
e. brać udział w imprezach KMPŁ,
f. wyrażać opinie na zgłaszane wnioski dotyczące celów i działalności organizacji,
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto posiada głos doradczy na posiedzeniach Zarządu KMPŁ i Walnego Zebrania KMPŁ.
3. Sympatyk ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem §11 pkt 1 liter a i b.

§12

Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień statutu, uchwał i poleceń Zarządu KMPŁ,
b. aktywnie uczestniczyć w działalności KMPŁ

§13

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:
a. dobrowolnego wystąpienia z KMPŁ,
b. nieprzestrzeganiu Regulaminu KMPŁ,
c. utraty statusu nauczyciela akademickiego lub studenta Politechniki Łódzkiej.
2. Członków odwołuje Walne Zebranie KMPŁ na wniosek Zarządu KMPŁ.
3. Odwołanie się od decyzji musi zostać dostarczone w ciągu 14 dni pd dnia otrzymania przez odwoływanego członka i musi być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia.

4. WŁADZE

§14

1. Władzami KMPŁ są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 1 rok

§15

1. Najwyższą władzą KMPŁ jest Walne Zebranie członków KMPŁ.
2. Walne Zebranie Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zbiera się cztery razy do roku, a co rok dla dokonania wyboru władz KMPŁ poczynając od 2009.
4. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 liczby członków.
5. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a. z głosem decydującym - uprawnieni członkowie KMPŁ,
b. z głosem doradczym - przedstawiciele władz nadrzędnych, członkowie honorowi KMPŁ i osoby zaproszone.
6. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd KMPŁ. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd KMPŁ ma obowiązek zawiadomić członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§16

1. Kompetencje Walnego Zebrania KMPŁ:
a. wybieranie składu Zarządu,
b. wybór Komisji Rewizyjnej,
c. wykluczenie osób spośród składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. przyjmowanie nowych i odwoływanie członków KMPŁ,
f. nadawanie tytułów honorowego członka KMPŁ,
g. podejmowanie uchwał o wykluczeniu KMPŁ,
h. dokonywanie zmian w statucie KMPŁ,
i. podejmowanie uchwał odnośnie kierunków działania
2. Uchwała Walnego Zebrania jest wiążąca w przypadku opowiedzenia się za wnioskiem 50% + 1 głos.
3. Walne Zebranie może się odbyć przy obecności 50%+1 wszystkich uprawnionych do głosowania.

§17

1. Zarząd KMPŁ składa się z trzech członków:
a. Prezesa,
b. Wiceprezesa,
c. Sekretarza.
2. Wyboru Zarządu KMPŁ dokonuje Walne Zebranie.

§18

1. Walne Zebranie dokonuje wyboru Prezesa KMPŁ.
2. Prezes KMPŁ ma obowiązek zgłaszać kandydatury do Zarządu KMPŁ, Walnemu Zebraniu KMPŁ.

§19

1. Kompetencje Zarządu KMPŁ:
a. kierowanie bieżącą działalnością KMPŁ,
b. interpretacja statutu KMPŁ,
c. zwoływanie Walnego Zebrania,
d. dysponowanie funduszami KMPŁ i składania sprawozdań z ich wykorzystania,
e. podejmowanie uchwał,
f. składanie wniosków o nadanie tytułu członka honorowego KMPŁ,
g. podejmowanie decyzji odnośnie udziału sympatyków KMPŁ w działalności klubowej,
h. zdawanie sprawozdania z działalności KMPŁ przed Walnym Zgromadzeniem wraz z końcem kadencji.
2. Warunkiem ważności uchwał Zarządu KMPŁ jest 50%+1 głos.
3. KMPŁ może być reprezentowany na zewnątrz przez przynajmniej jednego członka Zarządu w następujących przypadkach:
a. kontaktów z przedstawicielami władz i urzędów lokalnych i państwowych,
b. kontaktów z innymi organizacjami o podobnym charakterze działania,
c. pozyskiwaniu sponsorów na organizowanie przez KMPŁ wydarzenia,

§20

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i członka.
2. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.

§21

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolę gospodarki finansowej KMPŁ,
b. składnie Zarządowi KMPŁ sprawozdania z kontroli,
c. składanie Walnemu Zebraniu KMPŁ sprawozdań ze swej działalności.

5. FUNDUSZE

§22

1. Majątek KMPŁ stanowią ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a. darowizny, zapisy, dotacje,
b. wpływy z wydarzeń organizowanych przez KMPŁ
c. dotacja ze środków Politechniki Łódzkiej
3. Funduszami KMPŁ dysponuje Zarząd KMPŁ, a nad ich prawidłowym wykorzystaniem czuwa Komisja Rewizyjna KMPŁ.

§23

1. Zarząd KMPŁ ma obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania funduszy klubowych nie rzadziej niż raz w semestrze.
2. Fundusze KMPŁ mogą być użyte wyłącznie na potrzeby klubu i jego członków.

6. ROZWIĄZANIE KMPŁ

§24

1. Rozwiązanie KMPŁ następuje na wniosek 50%+1 członków uprawnionych.
2. Senat uczelni, na wniosek Rektora, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką jeżeli w jej działalności rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, statut uczelni lub Regulamin organizacji.

§25

Likwidacji KMPŁ dokonuje ostatni Zarząd KMPŁ lub likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie.

§26

Regulamin wchodzi w życie z dniem rejestracji w Uczelnianym Rejestrze Organizacji Studenckich Politechniki Łódzkiej.